Com estem organitzats?

Mensualment es reuneixen a la biblioteca de l’escola:

  • La junta directiva
  • Representants de les comissions existents
  • Tots els pares interessats en assistir-hi

Junta directiva:
És l’òrgan de govern, que dirigeix, administra i representa legalment l’AMPA. Està formada per:

Vocals Comissions

 


Assemblea General de l’AMPA

  • L’Assemblea general de l’AMPA és la reunió anual de tots els pares i mares socis de l’AMPA.
  • Es realitza durant el primer trimestre escolar.
  • Es presenta el projecte i les novetats del curs vigent.
  • S’informa de les activitats que organitza l’AMPA i les seves quotes.
  • Estat de comptes.
  • Renovació i/o aprovació dels càrrecs de president/a, secretari/a, tresorer/a.

* Es poden convocar assemblees extraordinàries si hi ha algun assumpte rellevant que ho requereixi.