Informació legal Telegram

CONDICIONS LEGALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL CANAL DE TELEGRAM DE L’AMPA DE L’ESCOLA LA SÈQUIA DE MANRESA

 1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL SERVEI DE MISSATGERIA

AMPA Escola La Sèquia (G64087257)

Camí Vell de Santpedor 36-38, 08243 Manresa

ampalasequia@gmail.com

 1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús del servei de Telegram que el seu titular posa a disposició del públic mitjançant números de telefonia mòbil. La utilització del servei per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena, per part d’aquest usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present document. El titular del servei de missatgeria pot oferir serveis o productes que podrien trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions.

 1. ÚS CORRECTE DEL SERVEI

L’usuari es compromet a utilitzar el servei i els continguts distribuïts pel titular de conformitat amb la llei. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el servei que es presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest document, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el servei, o impedir l’ús normal del servei per part dels altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no alterar o distribuir amb fins lucratius les dades del canal de Telegram de l’AMPA de l’escola La Sèquia de Manresa.

 1. PUBLICITAT

En cas de difondre’s continguts publicitaris i/o de terceres entitats o empreses en aquest servei de missatgeria, els anunciants i/o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el servei compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. El titular de el servei no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en el servei de missatgeria poden dirigir-se al titular del servei indicat en el primer apartat.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts distribuïts des del servei de missatgeria de l’AMPA de l’escola La Sèquia de Manresa són de la pròpia AMPA, excepte en aquells casos en què s’indiqui o es pugui intuir inequívocament el contrari.

 1. ACCÉS

El canal de Telegram de l’AMPA de l’escola La Sèquia està adreçat única i exclusivament a les famílies al corrent de pagament de la quota de l’AMPA, i qualsevol usuari que no compleixi aquest requisit o qualsevol de les normes expressades en aquest document podria ser expulsat del canal per part dels administradors del canal. Tot i així, el titular del servei accepta la possibilitat que formin part del canal usuaris que no compleixin els requisits aquí descrits, però no se’n pot fer responsable a causa de la dificultat per comprovar la identitat de tots els usuaris.

L’accés al servei per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Unir-se al canal és una acció única i exclusivament voluntat de l’usuari, de manera que mai es podrà responsabilitzar a l’AMPA de la pertinença d’un usuari en aquest canal. Qualsevol usuari és lliure d’afegir-s’hi o sortir-ne en el moment que ell desitgi, i l’usuari és el responsable d’efectuar qualsevol d’aquestes accions.

Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa la política de privacitat de la web https://ampalasequia.wordpress.com/ampa/avis-legal/ com si d’un formulari de contacte es tractés.

Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través de el servei de missatgeria per part de menors d’edat legal, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent.

 1. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

7.1. Responsabilitat per l’ús de el servei de missatgeria

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del servei, quedant el titular, escola, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. El titular del servei de missatgeria farà servir tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent, però el titular no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través del canal de Telegram. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular basada en la utilització per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a titular en motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

7.2. Responsabilitat pel funcionament del servei

El titular exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’sistema electrònic, motivat per causes alienes a titular del servei. Així mateix, el titular també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de titular. El titular està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a el servei amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, o qualsevol altra circumstància derivada de la pròpia aplicació de Telegram.

7.3. Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links publicats a través del servei i les pàgines webs associades al mateix poden conduir a l’usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular del servei declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del servei, ja que la funció dels enllaços que poden aparéixer és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular queda exonerat de tota responsabilitat per l’incorrecte funcionament dels enllaços indicats, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

 1. FINALITAT

El servei ofert per l’AMPA de l’escola La Sèquia a través de Telegram té com a objectius:

 • Informar a les famílies de l’AMPA de les activitats i/o informacions que puguin ser del seu interès en relació als seus fills, a l’AMPA i/o a l’escola.
 • Fomentar la relació, comunicació i coordinació entre les famílies i l’escola.
 • Gestió de l’associació.
 • Informar, promocionar i orientar als pares sobre el funcionament i altres aspectes del centre, de l’AMPA i/o dels serveis relacionats (menjador, llibres de text, activitats extraescolars…).
 • Promoció i registre de les activitats/esdeveniments organitzats per l’AMPA.
 • Proporcionar qualsevol altre contingut o informació que el titular de servei cregui que pot interessar a part o a la totalitat dels usuaris als quals està destinat aquest canal.

El titular del servei és l’únic que té potestat per decidir els continguts a publicar en el canal. En cas de disconformitat per part de l’usuari amb els continguts publicats, aquest pot expressar les seves opinions adreçant-se a les dades de contacte indicades en el primer punt d’aquest document.

 1. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DE TELEGRAM

9.1. Confidencialitat

El titular del servei es compromet al compliment de l’obligació de guardar secret de les dades de caràcter personal que pugui obtenir per la seva condició de titular del servei, i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

9.2. Consentiment exprés de l’usuari

En compliment del que estableix la llei, expressament s’adverteix que l’alta en el servei de missatgeria implicarà el consentiment exprés de l’usuari per a:

 • El tractament automatitzat de les dades facilitades per a les finalitats exposades.
 • Rebre comunicacions via Telegram de les informacions i/o missatges que es considerin addient en compliment de les finalitats expressades en el punt anterior. No obstant, si l’usuari no vol continuar rebent comunicacions ho pot indicar mitjançant les pròpies opcions de l’aplicació.

9.3. Drets de l’usuari

Així mateix, s’informa a l’usuari del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la llei de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable a l’efecte, els quals podrà exercitar demanant-ho explicitament al titular indicat a l’inici d’aquest text.

Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: indicar el servei (Telegram), nom i cognoms de l’usuari, telèfon, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport.

 1. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del servei es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús de el present servei. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a el servei, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents Condicions del servei es regiran per la legislació catalana en primer terme i espanyola si fos necessari, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del titular del servei.

 

Les presents condicions legals i política de privacitat han estat editades per última vegada el 12/04/2020, i poden ser modificades en el futur per adaptar-les als canvis que es produeixin al servei o a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent.