Menjador

Servei de menjador: Horari de 12.30 a 15.00 hores


El preu del servei  de menjador és de 5’90€/dia, excepte pels alumnes que els hagi estat concedit un ajut o beca.

Per fer ús del servei mitjançant domiciliació bancària cal haver abonat, abans del 12 de setembre, un dipòsit de 100€ en concepte de fiança (aproximadament 1 mes de menjador) i 25€ els alumnes amb beca, al següent número de compte:

                  Banc Sabadell ES88 0081 0049 5100 0163 4265

(indicar el nom i curs de l’alumne/a)

 

Aquest dipòsit es retornarà a les famílies quan l’alumne abandoni l’escola, o en cas que es deixi de  realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària.

 

Només han d’abonar-lo les famílies d’alumnes nous o alumnes que en cursos anteriors no ho haguessin fet.

El pagament mensual es pot efectuar de les següents maneres:

  • Domiciliació bancària (a principis del mes següent). Es necessitarà el vostre número de compte corrent, on es carregarà l’import corresponent als dies que s’hagi fet ús del servei.
  • Mitjançant tiquets.

 

Ús esporàdic del servei o, si no es desitja fer el pagament del dipòsit de 100 €. Caldrà adquirir els tiquets amb antelació al local de l’AMPA i el pagament podrà fer-se en efectiu o bé amb targeta bancària.

Pels deutes generats en el servei menjador dirigir-vos al coordinador de l’AMPA, el Sr. Josep Gallardo.

Aquest servei començarà a funcionar el dijous 12 de setembre, excepte pels alumnes de P3, que podran fer-ne ús a partir del dimecres 30 de setembre, quan acaba el període d’adaptació.