Menjador

El servei de menjador comprèn el dinar i el monitoratge de 12.30 a 15.00, tot en les pròpies instal.lacions de l’escola. El preu del servei per al curs 2020/21 és de 5,90 euros/dia (excepte pels alumnes que els hagi estat concedit un ajut o beca).

El pagament del servei es pot efectuar de les següents maneres:

  • Tiquets: caldrà adquirir-los amb antelació al local de l’AMPA, i el pagament podrà fer-se en efectiu o amb targeta de dèbit/crèdit.
  • Domiciliació bancària: els primers dies de cada mes es carregarà, al compte bancari indicat al full d’inscripció, l’import corresponent als dies en què s’hagi fet ús del servei durant el mes anterior. Per pagar el servei mitjançant domiciliació bancària cal haver abonat, abans del 14 de setembre, un dipòsit de 100 euros per alumne (50 euros per família amb beca) en concepte de fiança, al número de compte ES88 0081 0049 5100 0163 4265, indicant el nom i curs de l’alumne/a com a concepte. Aquest dipòsit només l’han d’abonar els alumnes nous o els que no l’haguessin abonat en cursos anteriors, i es retornarà quan l’alumne abandoni l’escola (o en el cas que es rebi la comunicació per deixar de realitzar el pagament del servei de menjador mitjançant domiciliació bancària).

Aquest servei començarà a funcionar el dilluns 14 de setembre, excepte pels alumnes de P3, que podran fer-ne ús a partir del 28 de setembre (data en la que es dona per finalitatzat el període d’adaptació).